Kuvakommunikaatiota voidaan hyödyntää esimerkiksi yhteisen kielen puuttuessa tai kommunikaation ollessa muutoin haasteellista.  Selkeiden kuvien, piirrettyjen tai valokuvien avulla voidaan vahvistaa tai korvata puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä tukea sen ymmärtämistä. Kommunikatiivisissa haasteissa kuva voi toimia ratkaisevana tekijänä viestijöiden päämäärän saavuttamisessa!

Kuvallinen ilmaisu palvelee kaikkia niitä, jotka eivät kykene toimimaan puhutun tai kirjoitetun kielen kautta, sekä kaikkia heidän kanssaan kommunikoivia. Kuvakommunikaation eli graafisen kommunikaation avulla voidaan tukea moninaisia asiakasryhmiä, puhevammaisten lisäksi esimerkiksi huonokuuloisia, muistisairaita, afaattisia henkilöitä ja myös kieltä osaamattomia maahanmuuttajia. Siitä hyvänä esimerkkinä Humanistisen ammattikorkeakoulun luotsaama KUVAKO-hanke.

Kuvien avulla on mahdollista ylittää näitä esteitä ja pyrkiä varmistamaan viestinnän onnistuminen molempiin suuntiin. Oikeus ymmärtää ja tulla ymmärretyksi kuuluu jokaisen perusoikeuksiin.

Kuvakommunikaatiota ovat esimerkiksi toimintaohjeet, jotka esittävät vaihe vaiheelta suoritettavan tehtävän tai kuvalliset käyttöohjeet. Kuvat voidaan kiinnittää  työpisteen seinälle ohjetauluksi tai ohjevihkoseksi työkoneen ääreen. Kuvasarjan käytetyin osa voi olla työpisteellä irtokappaleena, josta se otetaan mukaan tukemaan keskustelua. Kuvien käyttömahdollisuudet ovat moninaiset!

Toimivakaan kommunikaatiokuva ei yksinään riitä poistamaan kommunikaation esteitä, vaan kuvamateriaalin lopullinen arvo määräytyy siinä, miten ne saadaan osaksi arjen tilanteita (Wilson 2016, 8). Kuvien käyttämisen prosessi tulee ottaa tarkasteluun ja kuvakommunikaatin kehittelyyn mukaan. Käyttäjien vuorovaikutteinen osallistaminen kommunikaatiomateriaalin ja käyttötapojen suunnitteluun sekä materiaalin käytön ohjaaminen ja tuki ovat kehittämisen avaintoimintatapoja!

 

Lähde: Wilson Alan, Zeithaml Valarie A, Bitner Mary Jo, Gremler Dwayne D 2016. Services marketing. Integrating customer focus across the firm. Third European edition.